1. Thêm mới ý kiến

Bước 1: Vào bài viết / Ý kiến khách hàng / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa ý kiến

Bước 1: Vào phần ý kiến khách hàng / Click tiêu đề ý kiến muốn sửa

 

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa ý kiến

Bước 1: Click vào vùng của 1 ý kiến / Chọn biểu tượng xóa

 

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget là ý kiến khách hàng

Bước 5: Cấu hình

Bố cục danh sách hiển thị có dạng

 

Bước 6: Lưu lại thông tin