Sau khi đăng nhập được vào trang quản trị, khách hàng có thể quản lý tin tức đăng trên website. Có thể thêm mới, sửa, xóa tin tức tùy ý.

Để vào phần tin tức, khách hàng di chuột vào nội dung và chọn phần bài viết.

1. Thêm mới tin tức

Bước 1: Vào phần bài viết/tin tức/thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

Tiêu đề: Là tên bài viết

Chuyên mục : Lựa chọn chuyên mục chứa bài viết

Ảnh đại diện : Là hình ảnh liên quan đến bài viết

Nội dung : Là nội dung của tin tức muốn đăng

Bước 3 : Click nút lưu để lưu lại thông tin

2. Sửa tin tức

Bước 1: Click vào tiêu đề bài viết muốn sửa trong danh sách các bài viết

Bước 2: Thay đổi thông tin mong muốn

Bước 3: Lưu lại thông tin sau khi thay đổi

3. Xóa tin tức

Bước 1: Di chuột vào tin tức muốn xóa/ chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Click Ok để xác nhận xóa

4. Sắp xếp tin tức

Bước 1: Click vào phần sắp xếp

Bước 2: Kéo thả tin tức lên xuống theo mong muốn

Bước 3: Lưu lại sau khi kéo thả