1. Tính năng Mutilmedia

Mutilmedia là tính năng đa phương tiện bao gồm mã HTML, slideshow, video, hình ảnh, quảng cáo.

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng mutilmedia và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

alt

Bước 4: Lựa chọn kiểu mutilmedia 

alt

Bước 5: Cấu hình

- Kiểu mã HTML

alt

Chọn phần khung hình để lựa chọn khung hình cho video.

alt

- Kiểu video

alt

Chọn phần khung hình để lựa chọn khung hình cho video.

- Kiểu hình ảnh. Lưu ý thông tin như tiêu đề, hình ảnh,...

alt

- Kiểu slideshow

alt

- Kiểu quảng cáo

alt

Bước 5: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình

2. Tính năng bài viết

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

alt

Bước 3: Lựa chọn widget tương ứng với thông tin muốn hiển thị

alt

Bước 4: Sau khi kéo thả người dùng thực hiện cấu hình các thông tin của tin tức như sau:

- Tin tức

alt

Chọn tab bố cục để chọn dạng hiển thị cho tin tức

alt

- Cấu hình tương tự với các widget khác

Bước 5: Lưu lại thông tin cấu hình

3. Bài đăng thành viên

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài đăng thành viên và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn widget bình luận hoặc bài đánh giá

alt

Bước 5: Cấu hình

- Bình luận

alt

- Bài đánh giá

alt

Bước 6: Lưu lại thông tin cấu hình

4. Tính năng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng sản phẩm và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

alt

Bước 4: Lựa chọn các kiểu widget tương ứng với sản phẩm bạn muốn kinh doanh

alt

Bước 5: Cấu hình cho kiểu widget sản phẩm đã chọn

- Dịch vụ vận chuyển. Cấu hình các thông tin như tiêu đề, lụa chọn số sản phẩm trên trang, lựa chọn danh mục sản phẩm, bật nút phân trang cho sản phẩm, ...

alt

- Tour du lịch

alt

- Cấu hình tương tự với những kiểu widget khác.

Bước 6: Lưu lại thông tin cấu hình