Quản lý các liên hệ của khách hàng.

1. Thêm mới liên hệ

Bước 1: Vào trang liên hệ http://realty.vhv.vn/lien-he

Bước 2: Nhập thông tin liên hệ. Lưu ý trường có dấu * là trường bắt buộc.

Bước 3: Gửi liên hệ sau khi điền xong thông tin

Bước 4: Vào phần giao dịch / giao dịch / Luồng dữ liệu liên hệ để xem danh sách các liên hệ.

2. Sửa liên hệ

Bước 1: Vào phần giao dịch / giao dịch / Luồng dữ liệu liên hệ

Bước 2: Chọn biểu tượng sửa của liên hệ muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa liên hệ

Bước 1: Vào phần giao dịch / giao dịch / Luồng dữ liệu liên hệ

Bước 2: Chọn biểu tượng xóa của liên hệ muốn xóa

Bước 3: Xác nhận xóa