Cách quản lý sự kiện

1. Thêm mới sự kiện

Bước 1: Vào phần sự kiện / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin sự kiện. Lưu ý trường tiêu đề và nội dung

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa sự kiện

Bước 1: Vào phần sự kiện / Click tiêu đề sự kiện muốn sửa

 

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa thư viện ảnh

Bước 1: Click vào vùng của 1 sự kiện / Chọn biểu tượng xóa

 

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget sự kiện

 

Bước 5: Cấu hình

 

Bước 6: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình