Đóng lại
<p>Colombo.vn c&oacute; sẵn t&agrave;i liệu quản trị website, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể tự đọc v&agrave; quản trị website, nếu c&oacute; vướng mắc g&igrave; qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n kinh doanh để nhận được sự hỗ trợ</p>
<p>T&ecirc;n miền .com: Ph&iacute; khởi tạo v&agrave; duy tr&igrave; năm đầu 250.000 VNĐ, năm sau duy tr&igrave; 250.000 VNĐ<br />T&ecirc;n miền .com.vn: Ph&iacute; khởi tạo v&agrave; duy tr&igrave; năm đầu 700.000 VNĐ, năm sau duy tr&igrave; 350.000 VNĐ<br />T&ecirc;n miền.vn: Ph&iacute; khởi tạo v&agrave; v&agrave; duy năm đầu 830.000 VNĐ, năm sau duy tr&igrave; 480.000 VNĐ<br />&nbsp;</p>
<p>Đối với việc chạy quảng c&aacute;o adword v&agrave; l&agrave;m SEO tại Việt Nam, qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n chọn những t&ecirc;n miền .vn sẽ tốt hơn cho việc marketing online<br />Sau khi nh&acirc;n bản website xong, t&ocirc;i muốn l&agrave;m th&ecirc;m marketing online, c&ocirc;ng ty c&oacute; l&agrave;m kh&ocirc;ng?<br />Colombo.vn hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng marketing online bằng việc chạy từ kh&oacute;a adwords, chi ph&iacute; phụ thuộc v&agrave;o từ kh&oacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng chọn, Colombo.vn sẽ thu th&ecirc;m ph&iacute; dịch vụ 15%<br />&nbsp;</p>
<p>Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch ở H&agrave; Nội qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể qua c&ocirc;ng ty thanh to&aacute;n tiền mặt<br />Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch ở xa, qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể chuyển khoản thanh to&aacute;n<br />&nbsp;</p>
<p>Chi ph&iacute; tr&ecirc;n chưa bao gồm VAT, nếu qu&yacute; kh&aacute;ch muốn lấy h&oacute;a đơn vui l&ograve;ng c&ocirc;ng th&ecirc;m VAT 10% đối với hosting v&agrave; t&ecirc;n miền quốc tế.<br />&nbsp;</p>