1. Thêm mới tin ảnh

Bước 1: Vào bài viết / Infographic / Thêm mới

Bước 2 : Nhập thông tin thêm mới

Bước 3: Biên soạn nội dung cho tin ảnh

Ngoài ra có thể cài đặt SEO cho tin ảnh.

Bước 4: Lưu lại thông tin

2. Sửa tin ảnh

Bước 1: Vào phần Infographic / Click tiêu đề tin ảnh muốn sửa

 

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa tin ảnh

Bước 1: Click vào vùng của 1 tin ảnh / Chọn biểu tượng xóa

 

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget là tin ảnh

Bước 5: Cấu hình

Bước 6: Lựa chọn bố cục

- Danh sách 

 

Hình ảnh hiển thị theo bố cục danh sách

Dạng lưới

 

Hình ảnh hiển thị theo bố cục dạng lưới

Bước 6: Lưu lại thông tin