1. Thêm mới tài liệu

Bước 1: Vào phần bài viết / Tài liệu PDF / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin cho file PDF. Lưu ý trường tiêu đề và up file PDF

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa tài liệu

Bước 1: Vào phần tài liệu PDF / Click tiêu đề tài liệu muốn sửa

 

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa tài liệu

Bước 1: Click vào vùng của 1 tài liệu / Chọn biểu tượng xóa

 

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu widget là PDF

Bước 5: Cấu hình

Bước 6: Chọn bố cục 

 

Bước 7: Lưu lại thông tin