Cách quản lý đại lý

1 . Thêm đại lý

Bước 1: Vào phần bài viết / Đại lý/ Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý phần tiêu đề, tình trạng hoạt động và ngành nghề kinh doanh

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa đại lý

Bước 1: Vào phần đại lý / Click tiêu đề đại lý muốn sửa

 

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

 

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa chủ đề

Bước 1: Click vào vùng của 1 đại lý / Chọn biểu tượng xóa

 

Bước 2: Xác nhận xóa