1. Khuyến mãi

1.1. Thêm khuyến mãi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Khuyến mãi / Thêm mới

alt

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới cho chương trình khuyến mãi

alt

Bước 3: Lựa chọn kiểu khuyến mãi

alt

Bước 4: Lưu lại thông tin

1.2. Sửa khuyến mãi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Khuyến mãi

Bước 2: Click vào tiêu đề 1 chương trình khuyến mãi

Bước 3: Thay đổi thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

1.3. Xóa khuyến mãi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Khuyến mãi

Bước 2: Click vào vùng 1 chương trình khuyến mãi / Biểu tượng xóa

Bước 3: OK để xác nhận xóa

2. Phiếu giảm giá

2.1. Thêm phiếu giảm giá

Bước 1: Vào phần bán hàng / Phiếu khuyến mãi / Thêm mới

alt

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

alt

Bước 3: Lưu lại thông tin

2.2. Sửa phiếu giảm giá

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Phiếu giảm giá

Bước 2: Click vào tiêu đề 1 Phiếu giảm giá

Bước 3: Thay đổi thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

2.3. Xóa phiếu giảm giá

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Phiếu giảm giá

Bước 2: Click vào vùng 1 Phiếu giảm giá / Biểu tượng xóa

Bước 3: OK để xác nhận xóa