Cách quản lý tính năng video

1. Thêm mới video

Bước 1: Vào phần bài viết / Video / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới cho video.

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa video

Bước 1: Vào phần bài viết / Video / Lựa chọn video cần sửa trong danh sách

Bước 2: Thay đổi thông tin video như tiêu đề, link ...

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa video

Bước 1: Click vào vùng 1 video / Chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu video

Bước 5: Cấu hình

 

Bước 6: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình