Cách quản lý dự án

1. Thêm mới dự án

Bước 1: Vào phần bài viết / Dự án / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin cho dự án. Lưu ý tiêu đề và mô tả.

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa dự án

Bước 1: Vào phần dự án / Click tiêu đề dự án muốn sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa thư viện ảnh

Bước 1: Click vào vùng của 1 dự án / Chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu                           

Bước 5: Cấu hình

Bước 6: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình