Sau khi đăng nhập vào trang quản trị, khách hàng có thể thêm mới, sửa hoặc xóa thông tin của thành viên sử dụng website.

1. Thêm mới tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào phần hệ thống/người dùng/danh sách người dùng

Bước 2: Thêm mới tài khoản sử dụng website

Bước 3: Nhập thông tin thêm mới: họ tên, email đăng nhập, mật khẩu, sđt

Bước 4: Lưu lại thông tin

2. Sửa tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào phần hệ thống/người dùng/danh sách người dùng

Bước 2: Click vào người dùng muốn sửa thông tin

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa.

Bước 4: Chọn tab phân quyền để phân quyền người dùng

Bước 5: Lưu lại thông tin sau khi sửa

3. Xóa tài khoản

Bước 1: Đăng nhập vào phần hệ thống/người dùng/danh sách người dùng

Bước 2: Di chuột vào người dùng muốn xóa thông tin/Biểu tượng xóa

Bước 3: Click Ok để xác nhận xóa