Kho hàng quản lý các thông tin về xuất, nhập kho, thống kê tồn kho.

1. Thêm mới kho hàng

Bước 1: Vào phần hệ thống  / Người dùng / Nhóm người dùng

Bước 2: Thêm mới kho hàng

Bước 3: Nhập thông tin cho kho hàng

Bước 4: Lưu lại thông tin

2. Nhập kho

2.1. Thêm mới nhập kho

Bước 1: Vào phần giao dịch / Kho hàng

Bước 2: Nhập kho  / Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin.

Bước 5: Sau khi thêm mới thông tin người dùng vào phần nội dung / sản phẩm để xem sự thay đổi số lượng của sản phẩm

2.2. Xem phiếu

Bước 1: Vào phần giao dịch / Kho hàng / Nhập kho

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng xem

Bước 3: Xem thông tin phiếu nhập

2.3. Tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm theo mã phiếu và ngày nhập.

3. Xuất kho

3.1. Thêm mới phiếu xuất

Bước 1: Vào phần giao dịch / Kho hàng

Bước 2: Xuất kho / Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin

Bước 5: Sau khi thêm mới thông tin người dùng vào phần nội dung / sản phẩm để xem sự thay đổi số lượng của sản phẩm

3.2. Xem phiếu

Bước 1: Vào phần giao dịch / Kho hàng / Xuất kho

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng xem

3.3. Tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm theo mã phiếu và ngày xuất.