Hệ thống quản lý các thông tin về người dùng, thống kê số lượng truy cập website và quản lý thông tin cấu hình hệ thống.

1. Người dùng

1.1. Danh sách người dùng

1.1.1. Thêm người dùng

Bước 1: Vào phần hệ thống / Người dùng / Danh sách người dùng / Thêm mới

altalt

Bước 2: Nhập thông tin người dùng

altalt

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.1.2. Sửa người dùng                   

Bước 1: Click đúp vào tên người dùng muốn sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa tương tự như thêm mới.

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi.                                                                                                                                         

1.1.3. Xóa người dùng

Bước 1: Click chuột vào vùng của 1 khách hàng / Lựa chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Chọn OK để xác nhận xóa.

1.3. Nhóm người dùng

1.3.1. Thêm nhóm người dùng

Bước 1: Vào phần hệ thống / Người dùng / Nhóm người dùng / Thêm mới

alt

Người dùng có thể chọn thêm mới hoặc thêm hàng loạt.

Bước 2: Lựa chọn loại dữ liệu khi click nút thêm mới

alt

Bước 3: Nhập thông tin thêm mới

alt

Bước 4: Lưu lại thông tin

1.3.2. Sửa nhóm người dùng

Bước 1: Click đúp vào tiêu đề nhóm muốn sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa tương tự như thêm mới.

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi.

1.3.3. Xóa nhóm người dùng

Bước 1: Click chuột vào vùng của nhóm khách hàng / Lựa chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Chọn OK để xác nhận xóa.

1.4. Lịch sử truy cập

Lưu lại tất cả các thông tin truy cập vào website của người dùng. Người dùng lựa chọn lịch sử truy cập để xem thông tin.

alt

2. Thống kê truy cập

Thống kê lượng khách hàng truy cập vào website có thể xem theo ngày, theo tuần, theo tháng.

Người dùng vào phần hệ thống / Thống kê truy cập để xem thông tin.

alt

3. Cấu hình

3.1. Cấu hình hệ thống

Bước 1: Vào phần hệ thống / Cấu hình / Cấu hình hệ thống

Bước 2: Cấu hình thông tin website

altalt

Bước 3: Nhập thông tin liên hệ

altalt

Bước 4: Cài đặt 1 số thông tin nâng cao

altalt

Bước 5: Đóng dấu lên ảnh

altalt

Bước 6: Cấu hình thông tin chân trang

altalt

Bước 7: Lưu lại thông tin cấu hình

3.2. Cấu hình SEO và MXH

Bước 1: Vào hệ thống / Cấu hình / Cấu hình SEO và MXH

Bước 2: Nhập các từ khóa muốn SEO

altalt

Bước 3: Nhập các mạng xã hội

altalt

Bước 4: Lưu lại thông tin

3.3. Cấu hình giao diện

Cho phép cấu hình màu sắc toàn trang, màu sắc các thành phần của hệ thống.

altalt

3.4. Chọn lại giao diện

3.5. Sao lưu giao diện

Bước 1: Vào phần cấu hình / Sao lưu giao diện / Thêm mới

altalt

Bước 2: Nhập tiêu đề sao lưu

altalt

Bước 3: Lưu lại thông tin