Cách quản lý đối tác như sau:

1. Thêm đối tác

Bước 1: Vào phần bài viết / Đối tác / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý thông tin như tên, logo của đối tác, lựa chọn chuyên mục.

Bước 3: Lưu lại thông tin

2. Sửa đối tác

Bước 1: Vào danh sách đối tác

Bước 2: Click vào tiêu đề đối tác muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin

3. Xóa đối tác

Bước 1: Click vào vùng của 1 đối tác / Chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu mutilmedia là đối tác

Bước 5: Cấu hình

 

Bước 6: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình