Sau khi đăng nhập được vào trang quản trị, khách hàng có thể quản lý sản phẩm đăng trên website. Có thể thêm mới, sửa, xóa sản phẩm tùy ý.

Để vào phần sản phẩm, khách hàng di chuột vào phần nội dung và chọn phần sản phẩm.

1. Thêm mới sản phẩm

Bước 1: Click ‘thêm mới’ ở góc trên phải của trang

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

Tiêu đề: Là tên của sản phẩm

Mã sản phẩm: Trường bắt buộc nhập

Chuyên mục: Lựa chọn chuyên mục chứa sản phẩm thêm mới

Giá: Trường bắt buộc nhập

Upload ảnh: Ảnh sản phẩm

Thông tin kho hàng: Có thể nhập số lượng sản phẩm trong phần này

Danh mục kho hàng: Cho phép thêm mới kho hàng

Nhãn bên trái: Các trương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm, khi được lựa chọn nhãn sẽ nằm ở góc trên trái của sản phẩm

Nhãn bên phải: Các trương trình khuyến mãi dành cho sản phẩm, khi được lựa chọn nhãn sẽ nằm ở góc trên phải của sản phẩm

Bước 3: Sau khi điền thông tin, chọn nút lưu để lưu lại thông tin.

2. Sửa sản phẩm

Bước 1: Chọn biểu tượng sửa sản phẩm

Bước 2: Thay đổi các thông tin trong màn hình sửa giống khi thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin sau khi sửa

3. Xóa sản phẩm

3.1 Xóa 1 sản phẩm

Bước 1: Chọn biểu tượng xóa hình chữ x

Bước 2: Xác nhận xóa

3.2 Xóa nhiều sản phẩm

Cho phép xóa nhiều hoặc xóa tất cả các sản phẩm.

Bước 1: Tích chọn những sản phẩm muốn xóa

Hoặc chọn tất cả các sản phẩm

Bước 2: Di chuột xuống cuối trang chọn hành động xóa sản phẩm

Bước 3: Click OK để xác nhận xóa

4. Ẩn hiện sản phẩm trên trang

Click vào biểu tượng ẩn hiện sản phẩm trong quản trị

Hình tròn hiện màu đỏ là sản phẩm ẩn khỏi trang, hiện màu xanh là sản phẩm hiển thị ngoài trang.