Các chức năng của phần mềm mô tả như sau:

 

 1. Các tính năng đo lường:
 • Đo các chỉ số hài lòng:

Đo chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

 • Có các loại câu hỏi khảo sát cần thiết:

Có thể thực hiện được các loại câu hỏi sau:

+ Loại câu hỏi đánh giá dạng bảng hỏi tổng hợp gồm nhiều câu hỏi (ch ỉ nên thực hiện trên website).

   • + Loại câu hỏi chính đánh giá mức độ hài lòng theo chỉ số SIPAS
   • + Câu hỏi phụ chọn nhiều đáp án;
   • + Câu hỏi phụ chọn một đáp án;
   • + Câu hỏi mở.
 • Thiết lập logic khảo sát:

Có thể đặt logic rẽ nhánh cho câu hỏi khảo sát

Với các bộ câu hỏi kể trên, người quản trị có thể tạo mọi luồng khảo sát mong muốn, với số lượng câu hỏi không hạn chế, theo logic khảo sát

 • Xử lý tình huống khi chưa hoàn thành khảo sát:
   • + Luôn có nút “Gửi” để người khảo sát dừng khảo sát trong trường hợp không muốn trả lời tiếp câu hỏi phụ;
   • + Khi khảo sát bị bỏ dở giữa chừng (Khi hiển thị câu hỏi phụ mà không có thao tác trong một khoảng thời gian – thời gian này có thể tùy biến, mặc định là 30 giây) thì kết quả đánh giá được ghi nhận và hệ thống tự động kết thúc khảo sát, trở về màn hình ban đầu (Đối với loại khảo sát cho phép ẩn danh, hệ thống sẽ ghi nhận kết quả khi người phản hồi không nhập thông tin cá nhân; đối với khảo sát không cho phép ẩn danh, hệ thống sẽ chỉ nhận kết quả khi người phản hồi nhập đủ thông tin yêu cầu. Người quản trị có thể cấu hình tính năng này khi thêm mới khảo sát).

 

 

 

 • Kết hợp giới thiệu hình ảnh đơn vị:

Thông qua: video hoặc ảnh

Khi không có người dân đển gửi ý kiến phản hồi, Kiosk sẽ tự động chạy bộ sưu tập hình ảnh hoặc video giới thiệu.

Khi người dân chạm vào màn hình, Kiosk sẽ quay về chế độ gửi phản hồi.

Người quản trị hệ thống có thể tùy chỉnh nội dung và bật/tắt tính năng này.

 • Hoạt động khi mất kết nối Internet:

Khi các Kiosk mất kết nối Internet, thiết bị sẽ lưu trữ các phản hồi trên thiết bị và gửi về hệ thống trung tâm khi có kết nối trở lại.

 1. Nhóm tính năng báo cáo, xử lý tức thời số liệu
 • Hiển thị các số liệu thống kê tổng quan: Cung cấp cái nhìn tổng quan về kết quả đo lường sự hài lòng của hệ thống đánh giá. Các thông tin hiển thị bao gồm:
  • + Tổng các cuộc khảo sát đang diễn ra;
  • + Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS);
  • + Bản đồ biểu diễn thể hiện mức độ hài lòng;
  • + Tổng số phản hồi;
  • + Tổng số thiết bị kết nối.
 • Hiển thị các số liệu thống kê chi tiết của từng địa phương, tỉnh, huyện;
 • Báo cáo thống kê đánh giá hài lòng theo đơn vị
 1. Nhóm tính năng quản trị

Hệ thống phân quyền quản trị theo các cấp: Tài khoản quản trị hệ thống, tài khoản quản trị tỉnh và tài khoản quản trị huyện. Tài khoản quản trị hệ thống có thể quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản quản trị cấp Tỉnh có thể quản lý khảo sát tại tỉnh đó và các huyện trực thuộc, tài khoản quản trị cấp Huyện có thể quản lý khảo sát tại Huyện đó và các đơn vị trực thuộc nếu có. Các tài khoản có các chức năng tương ứng dưới đây

Nhóm tính năng quản trị bao gồm các chức năng sau:

 • Quản lý tổng quan:

Chức năng này cho phép người quản trị xem các thống kê, phân tích dữ liệu phản hồi thu được thể hiện dưới dạng bảng, biểu đồ.

 • Quản lý khảo sát:

Chức năng này cho phép người quản trị có thể tạo mới các cuộc khảo sát cho đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc (nếu có)

 • Quản lý kế hoạch khảo sát:

Chức năng này cho phép người quản trị thêm mới các kế hoạch khảo sát cho các cuộc khảo sát đã tạo (thêm thời gian diễn ra, thời gian kết thúc, chọn đối tượng của cuộc khảo sát)

 • Quản lý phản hồi:

Chức năng này cho phép người quản trị quản lý các phản hồi của khách hàng tại mỗi cuộc khảo sát (khảo sát qua kiosk, khảo sát qua website, khảo sát qua link mời khảo sát). Người quản trị có thể xem danh sách phản hồi của các cuộc khảo sát cho đơn vị mình và các cuộc khảo sát tạo cho những đơn vị trực thuộc.

 • Quản lý khách hàng:

Chức năng này cho phép người quản trị thêm mới danh sách khách hàng và thực hiện mời khảo sát qua mail tới những khách hàng có trong danh sách.

 • Quản lý mời khảo sát:

Chức năng này cho phép người dùng theo dõi danh sách những lời mời khảo sát đã gửi cho khách hàng.

 • Quản lý báo cáo:

Chức năng này cho phép người quản trị xem các báo cáo thống kê phân tích từ số liệu thu được qua các phản hồi của khách hàng qua các kênh khảo sát. Người quản trị có thể xem báo cáo của các cuộc khảo sát đơn vị mình và các cuộc khảo sát tạo cho những đơn vị trực thuộc.

Các số liệu phản hồi thu về sẽ được thống kê số lượng và tính toán ra chỉ số SIPAS (đối với loại khảo sát đồ hài lòng).

 • Quản lý nhóm thiết bị:

Chức năng này cho phép người quản trị quản lý các nhóm thiết bị

 • Quản lý thiết bị:

Chức năng này cho phép người quản trị quản lý các thiết bị kiosk. Các đơn vị được quản lý thiết bị của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc.

Người quản trị có thể cấu hình cuộc khảo sát hiển thị trên thiết bị, thực hiện khóa thiết bị vì sự cố.

 • Quản lý đơn vị:

Chức năng này cho phép người quản trị thêm mới các đơn vị trực thuộc.

 • Quản lý tài khoản:

Chức năng này cho phép người dùng quản lý các người dùng được phân quyền sử dụng hệ thống quản trị

 • Quản lý log:

Chức năng này cho phép người quản trị xem lịch sử tác động của các tài khoản hệ thống.

 • Cấu hình hệ thống:

Chức năng này cho phép người quản trị thực hiện thay đổi các thông tin giao diện hệ thống

 • Phân quyền:

Hệ thống có thể phân quyền quản lý chặt chẽ, đảm bảo mỗi người có thể thực hiện một vài tác vụ, hoặc tiếp cận luồng dữ liệu được cho phép.

Hiện tại phân quyền theo 3 mức:

 • + Tài khoản quản trị: Hệ thống giúp quản lý khảo sát toàn bộ hệ thống tất cả các Tỉnh và Huyện
 • + Tài khoản Tỉnh: Hệ thống giúp quản lý khảo sát tại Tỉnh và các cấp đơn vị Huyện trực thuộc Tỉnh đó
 • + Tài khoản Huyện: Hệ thống giúp quản lý khảo sát tại Huyện đó