Cách quản lý thư viện ảnh như sau:

1. Thêm mới thư viện ảnh

Bước 1: Vào phần bài viết / Thư viện ảnh / Thêm mới


Bước 2: Nhập thông tin thêm mới. Lưu ý thông tin tiêu đề, nhập hình ảnh, lựa chọn chuyên mục

 

Bước 3: Lưu lại sau khi nhập thông tin

2. Sửa thư viện ảnh

Bước 1: Vào phần thư viện ảnh / Click tiêu đề thư viện ảnh muốn sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

Bước 3: Lưu lại thông tin

3. Xóa thư viện ảnh

Bước 1: Click vào vùng của 1 thư viện ảnh / Chọn biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa

4. Kéo thả tính năng

Để kéo thả tính năng này ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Lựa chọn biểu tượng thêm tính năng ngoài trang 

Bước 3: Di chuột đến tính năng bài viết và kéo thả tính năng vào vùng mong muốn

Bước 4: Lựa chọn kiểu mutilmedia là thư viện ảnh

Bước 5: Cấu hình

 

Bước 6: Lưu lại thông tin sau khi cấu hình