Ký gửi bất động sản là phần quản lý các thông tin rao bán hoặc cho thuê của người dùng. Để quản lý phần ký gửi ta thực hiện các bước như sau:

1. Thêm mới ký gửi

Sau khi khách hàng ký bửi bất động sản, thông tin ký gửi sẽ được quản lý trong trang quản trị. Thông tin của phần ký gửi sẽ được hiển thị ra ngoài trang khi chủ website nhập lại thông tin.

1.1. Thêm mới trong quản trị

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị website bất động sản

Bước 2: Vào trang quản trị / Giao dịch / Ký gửi bất động sản / Thêm mới

Bước 3: Nhập các thông tin. Lưu ý các trường có dấu * là trường bắt buộc nhập thông tin.

Bước 4: Chọn đăng tin để lưu lại thông tin sau khi thêm mới

1.2. Thêm mới ngoài trang

Bước 1: Vào trang chủ website bất động sản / Ký gửi

Bước 2: Nhập thông tin ký gửi. Lưu ý các trường có dấu * là trường bắt buộc nhập thông tin.

Bước 3: Đăng tin

2. Sửa ký gửi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Ký gửi bất động sản / Biểu tượng sửa

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa như thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin thay đổi

3. Xóa ký gửi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Ký gửi bất động sản / Biểu tượng xóa

Bước 2: Xác nhận xóa