Tài khoản quản lý các dịch vụ đang sử dụng hoặc đã hết hạn của người dùng, cho phép đăng ký dịch vụ với những dịch vụ chưa sử dụng.

1. Tổng quan

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quản trị

Bước 2: Vào trang quản trị / Tài khoản / Tổng quan. Bạn có thể xem được các dịch vụ đang sử dụng và các dịch vụ chưa sử dụng có thể đăng ký.

Bước 3: Để đăng ký sử dụng dịch vụ, người dùng lựa chọn dịch vụ và nhấn nút đăng ký

Bước 4: Lựa chọn hình thức thanh toán cho dịch vụ, số năm duy trì dịch vụ

2. Dịch vụ đã hết hạn

Quản lý các dịch vụ đã hết  hạn sử dụng. Người dùng vào phần tài khoản / Tổng quan / Dịch vụ đã hết hạn