Quản lý các bình luận về bài viết của khách hàng.

1. Thêm mới bình luận

Bước 1: Vào chi tiết bài viết ngoài trang

Bước 2: Bình luận bài viết ở cuối trang (Đăng nhập mới có quyền bình luận)

Bước 3: Đăng bình luận

2. Sửa bình luận

Bước 1: Vào phần nội dung / Bài đăng thành viên / Bình luận

Bước 2: Click vào tiêu đề của bình luận muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin bình luận

Bước 4: Lưu lại thông tin

3. Ẩn hoặc xóa bình luận

Cách 1: Ẩn hoặc xóa bình luận ngoài trang

Bước 1: Vào xem bình luận bài viết ở phía dưới

Bước 2: Lựa chọn bình luận muốn ẩn hoặc xóa

Bước 3: Lựa chọn ẩn hoặc xóa bình luận

Cách 2: Xóa bình luận trong quản trị

Bước 1: Vào phần nội dung / Bài đăng thành viên / Bình luận

Bước 2: Lựa chọn bình luận muốn xóa

Bước 3: Xác nhận xóa