1. Nhóm khách hàng

1.1. Thêm mới nhóm khách hàng 

Bước 1: Vào phần khách hàng / Nhóm khách hàng / Thêm mới

altalt

Bước 2: Nhập thông tin của nhóm khách hàng

altalt

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.2. Sửa nhóm khách hàng

Bước 1: Click vào tiêu đề nhóm khách hàng muốn sửa trong danh sách

alt

Bước 2: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa giống như thêm mới

alt

Bước 3: Lưu lại thông tin

1.3. Xóa nhóm khách hàng

Bước 1: Chọn vào vùng của 1 nhóm khách hàng trong danh sách / Biểu tượng xóa

alt

Bước 2: Xác nhận xóa

alt

2. Báo cáo khách hàng

Thống kê lại tất cả các khách hàng của hệ thống. Cho phép thêm, sửa, xóa khách hàng giống phần đối tác.

Tham khảo phần 3 (Đối tác) trong trang http://colombo.vn/tinh-nang/tinh-nang-co-ban/tinh-nang-khac