1. Thêm mới bài viết

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị

Bước 2: Di chuột vào phần nội dung / Danh mục

Bước 3: Thêm mới danh mục

alt

 

Bước 4: Nhập các thông tin thêm mới cho bài viết

alt

 

Bước 5: Nhập nội dung cho bài viết

alt

 

Bước 6: Lưu lại thông tin thêm mới

2. Sửa bài viết

Bước 1: Vào phần danh mục

Bước 2: Lựa chọn danh mục có bài viết cần sửa

alt

 

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa giống như thêm mới

alt

 

Bước 4: Lưu lại thông tin sau khi sửa

1.1.1.3Xóa bài viết

Bước 1: Vào phần danh mục

Bước 2: Lựa chọn danh mục có bài viết muốn xóa

alt

Bước 3: Xác nhận xóa

alt