1. Mẫu tin SMS, EMAIL

1.1. Thêm mới mẫu tin

Bước 1: Vào phần giao dịch / tiếp thị / Gửi email, SMS / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin mẫu tin

Bước 3: Lưu thông tin

1.2. Sửa mẫu tin

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Mẫu email, sms

Bước 2: Click vào tiêu đề 1 mẫu tin 

Bước 3: Thay đổi thông tin mẫu tin

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

 

1.3. Xóa mẫu tin

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Mẫu email, sms

Bước 2: Click vào vùng 1 mẫu tin / Biểu tượng xóa

Bước 3: OK để xác nhận xóa

2. Lịch gửi

 

2.1. Thêm mới lịch gửi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Lịch gửi / Thêm mới

Bước 2: Nhập thông tin thêm mới

Bước 3: Lưu lại thông tin

2.2. Sửa lịch gửi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Lịch gửi

Bước 2: Click vào tiêu đề 1 Lịch gửi

Bước 3: Thay đổi thông tin

Bước 4: Lưu lại thông tin thay đổi

2.3. Xóa lịch gửi

Bước 1: Vào phần giao dịch / Tiếp thị / Lịch gửi

Bước 2: Click vào vùng 1 Lịch gửi  / Biểu tượng xóa

Bước 3: OK để xác nhận xóa