Phần này quản lý các đánh giá của khách hàng. Cách quản lý như sau:

1. Thêm mới đánh giá

Bước 1: Vào trang chủ website / Đánh giá

Bước 2: Lựa chọn phần viết đánh giá

Bước 3: Nhập thông tin đánh giá

Bước 4: Gửi đánh giá

2. Xem đánh giá

Bước 1: Vào trang quản trị 

Bước 2: Vào phần nội dung / Bài đăng thành viên / Đánh giá, để xem danh sách các phần đánh giá của khách hàng

Bước 3: Có thể tìm kiếm đánh giá theo tên bình luận và người gửi

3. Sửa đánh giá

Bước 1: Vào phần nội dung / Bài đăng thành viên / Đánh giá

Bước 2: Click vào tiêu đề đánh giá muốn sửa

Bước 3: Thay đổi thông tin trong màn hình sửa

Bước 4: Lưu lại thông tin

4. Xóa đánh giá

Bước 1: Vào phần nội dung / Bài đăng thành viên / Đánh giá

Bước 2: Click vào vùng 1 đánh giá muốn xóa / Biểu tượng xóa

Bước 3: Xác nhận xóa