Đóng lại

Trung tâm hành chính quốc gia

Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Hợp đồng; bất cứ thông tin dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, phương thức thể hiện nào liên quan đến Hợp đồng hoặc liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Bên A.

Thông tin mật theo quy định tại điều này có nghĩa là toàn bộ nội dung và thông tin về kinh doanh hoặc kỹ thuật liên quan đến đàm phán, hình thành và thực hiện Hợp đồng; bất cứ thông tin dữ liệu và tài liệu nào dưới bất cứ dạng, phương thức thể hiện nào liên quan đến Hợp đồng hoặc liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Bên A.

Bình luận
Thời tiết