Đóng lại
Bộ giáo dục và Đào tạo
Số hiệu bằng:

Vào sổ cấp bằng số:

Ngày 01tháng 01 Năm 1970

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Họ và tên:
Ngày sinh: Giới tính :
Nơi sinh:
Học sinh trường:
Đã trúng tuyển kì thi
Kỳ thi ngày 01 tháng 01 năm 1970
Tại hội đồng thi:
Xếp loại tốt nghiệp:
Ngày 01 tháng 01 năm 1970