Đóng lại

Bảng giá các tên miền thường dùng

Tên miền .com: Phí khởi tạo và duy trì năm đầu 250.000 VNĐ, năm sau duy trì 250.000 VNĐ
Tên miền .com.vn: Phí khởi tạo và duy trì năm đầu 700.000 VNĐ, năm sau duy trì 350.000 VNĐ
Tên miền.vn: Phí khởi tạo và và duy năm đầu 830.000 VNĐ, năm sau duy trì 480.000 VNĐ
 

Trả lời:

Tên miền .com: Phí khởi tạo và duy trì năm đầu 250.000 VNĐ, năm sau duy trì 250.000 VNĐ
Tên miền .com.vn: Phí khởi tạo và duy trì năm đầu 700.000 VNĐ, năm sau duy trì 350.000 VNĐ
Tên miền.vn: Phí khởi tạo và và duy năm đầu 830.000 VNĐ, năm sau duy trì 480.000 VNĐ

Thời tiết