Veea

Veea

Tên đầy đủ: Hội điện lực Việt Nam
Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội.
Giới thiệu

1. Tên Hội: Hội Điện lực Việt Nam.
2. Tên giao dịch Quốc tế: Vietnam Electrical Engineering Association (VEEA).
3. Ngày thành lập: 18/8/1990.
4. Tổ chức Hội: Tổ chức xã hội nghề nghiệp của trí thức Khoa học và Công nghệ Điện lực Việt Nam. Thành viên của Liên hiệp các Hội KHoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
5. Tôn chỉ mục đích: Phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa Đất nước góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam.
6. Trụ sở Văn phòng Hội:
     - Địa chỉ: 235 Hoàng Quốc Việt - Từ Liêm - Hà Nội.
     - Điện thoại: 84.22185500; Fax: 84.27556095; Email: info.veea@yahoo.com
7. Hội viên tập thể:
7.1. Các Hội Điện lực khu vực:
- Hội Điện lực thành phố Hà Nội,
- Hội Điện lực thành phố Hải Phòng,
- Hội Điện lực thành phố Hồ Chí Minh.
7.2. Các Hội Điện lực chuyên ngành:
- Hội Điện lực Truyền tài Điện Quốc Gia,
- Hội Điện lực Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam,
- Hội Điện lực Tổng Công ty Vinacomin,
- Hội Điện lực Công ty Mua bán Điện,
- Hội Điện lực các Trường đào tạo cho ngành Điện.
7.3. Các Trung tâm tư vấn:
- Trung tâm Tư vấn Phát triển Điện,
- Trung tâm Tư vấn Phát triển nguồn Năng lượng và Môi trường.
7.4. Tạp chí
- Tạp chí Điện và Đời sống.
8. Điều lệ
     Điều lệ Hội Điện lực Việt Nam được Ban Tổ chức Chính phủ duyệt năm 1996. Đến nay do tình hình phát triển của Đất nước và ngành Điện, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Điều lệ sửa đổi (Ban hành theo Quyết định số 1571/QĐ-BNV ngày 25/12/2006). Nội dung sửa đổi của điều lệ là:
          - Về mô hình tổ chức: cho phép Hội Điện lực Việt Nam được thành lập các hội thành viên (khu vực và chuyên ngành).
          - Về tổ chức Hội: mở rộng đến các thành phần kinh tế khác ngoài EVN có tham gia hoạt động điện lực.
        - Phương thức hoạt động chủ yếu là hoạt động Khoa học Công nghệ (tư vấn, thẩm định, phản biện, nghiên cứu khoa học) từng bước chủ động đề xuất kiến nghị với Nhà nước và ngành những vấn đề về tổ chức, chính sách và những đề án quan trọng của ngành.

Bình luận
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội