Sở Công thương Hải Phòng

Sở Công thương Hải Phòng

Tên đầy đủ: Sở Công thương Hải Phòng
Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
Giới thiệu

Sở Công Thương Hải Phòng có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

Sở Công Thương thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của Uỷ ban nhân dan thành phố Hải Phòng về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương Hải Phòng.

Bình luận
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội