Di Linh: Phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại


Nhận rõ lợi thế và hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể đối với nông dân, lãnh đạo huyện Di Linh chỉ đạo các ban, ngành địa phương chú trọng phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại trên địa bàn.
 
Trang trại trồng hoa phong lan kinh tế cao của nông dân tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh
Trang trại trồng hoa phong lan kinh tế cao của nông dân tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh
 
Năm 2020, toàn huyện xây dựng mới 5 hợp tác xã (HTX), nâng tổng số HTX trong toàn huyện lên 38; trong đó, 32 HTX nông nghiệp, 5 HTX thương mại và 1 HTX vận tải.
 
Ngoài ra, mô hình kinh tế trang trại, tập trung lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Di Linh cũng phát triển khá mạnh. Đến nay, toàn huyện có 230 trang trại (trong đó, có 49 trang trại chăn nuôi, 176 trang trại trồng trọt và 14 trang trại kinh doanh tổng hợp).
 
Việc phát triển kinh tế trang trại cho phép áp dụng rộng rãi cơ giới hóa và công nghệ vào phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của Di Linh tăng trưởng khá...
 
Bài liên quan

Khuyến học ở huyện nghèo

Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục là giải pháp căn cơ để phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề đó được các địa phương nhìn nhận rõ và tập trung thực hiện. Với Đam Rông, từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc phát ...

Đại hội Đảng XIII và nền tảng khát vọng 100 năm

Với khát vọng phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân, không thể thay thế, dẫn dắt đất nước, nhân dân tiến lên, đạt những đỉnh cao phát triển mới.
Thời tiết