Trong vai trò quản trị hệ thống hay chuyên viên hổ trợ kỹ thuật, đôi khi chúng ta cần kết nối từ máy tính trong văn phòng đến các máy tính ở nhà hoặc ở các chi nhánh để tiến hành các thao tác xử lý sự cố họăc hổ trợ kỹ thuật nào đó thông qua các chương trình như VNC,Terminal Service hay RAdmin. Tuy nhiên khi công ty sử dụng Firewall như ISA, CheckPoint để bảo vệ hệ thống và kiểm sóat các luồng dữ liệu vào và ra một cách chặt chẽ thì ta sẽ gặp trở ngại lớn. Chúng ta không thể (hoặc không có quyền) mở các TCP Port 4899 (Radmin), hay 5900 (VNC) để thực hiện các kết nối của mình. Vậy làm cách nào để chúng ta vẫn có thể hòan thành được công việc mà vẫn đảm bảo chính sách bảo mật của công ty không bị thay đổi?