Trong vai trò quản trị hệ thống hay chuyên viên hổ trợ kỹ thuật, đôi khi chúng ta cần kết nối từ máy tính trong văn phòng đến các máy tính ở nhà hoặc ở các chi nhánh để tiến hành các thao tác xử lý ...